Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thuộc quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 57/2012/TT - BDGĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 3 điều căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các nghị định khác.