Quyết định của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Quyết định của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề.