Quyết định Số: 1216/QĐ-TTg

Quyết định Số: 1216/QĐ-TTg quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.