Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với 5 phần trình bày về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính.