Sở Tài chính - QT01 Quyết định giá thuộc thẩm quyền

̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. MỤC ĐÍCH 2. PHẠM VI 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 6. BIỂU MẪU 7. HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C Chữ ký Chức vụ ………… ………… Giám đốc . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... 2/7 . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Trang / Yêu cầu Lần ban Phần liên Ngày ban sửa đổi/ Mô tả nội dung sửa đổi hành / Lần quan việc hành bổ sung sửa đổi sửa đổi 3/7 . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... 1. MỤC ĐÍCH Quy định trình tự và cách thức quyết định giá cho các sản phẩm của doanh nghiệp 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết quyết định giá tại cac ́ ̉ ̀ ́ tinh/thanh phô. - Cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính tỉnh/thành phố. 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT - TTr: Thanh tra - VP: Văn phòng - UBND: Ủy ban nhân dân - TTHC: Thủ tục hành chính - STC: Sở Tài chính 4/7 . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ Bản Bản sao chính Hồ sơ phương án giá hoặc điều chỉnh giá (sau đây gọi x chung là hồ sơ phương án giá) bao gồm: 1. Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá. 2. Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó)

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

  9 p 01 08/10/2018 1 0