Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề

Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề gồm 3 phần. Phần 1 giời thiệu quy trình đầu tư nâng cấp trang thiết bị mà các trung tâm. Phần 2 ghi nhận quy trình quản lý trang thiết bị. Phần 3 đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mời các bạn tham khảo.