Sổ tay Kỹ năng tìm việc làm

Sổ tay Kỹ năng tìm việc làm thuộc dự án SVTC trình bày những bước quan trọng trên con đường tìm kiếm việc làm, đôi điều cùng các bạn khuyết tật muốn tìm kiếm việc làm.