Sổ tay Phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia - Đặng Đình Bôi

Sổ tay Phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia - Đặng Đình Bôi kết cấu gồm 4 phần trình bày về các khái niệm và một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia, hướng dẫn thực hiện tiến trình PCD, một số lợi ích từ tiến trình PCD trong chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội.