Sở Tư pháp - QT01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp

̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TƯ PHÁP Lần ban hành ... Cấp phiếu lý lịch tư pháp Ngày ban hành .../.../... MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. MỤC ĐÍCH 2. PHẠM VI 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 6. BIỂU MẪU 7. HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C Chữ ký Chức vụ ………… ………… Giám đốc . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TƯ PHÁP Lần ban hành ... Cấp phiếu lý lịch tư pháp Ngày ban hành .../.../... SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Trang / Yêu cầu Lần ban Phần liên Ngày ban sửa đổi/ Mô tả nội dung sửa đổi hành / Lần quan việc hành bổ sung sửa đổi sửa đổi 2/7 . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TƯ PHÁP Lần ban hành ... Cấp phiếu lý lịch tư pháp Ngày ban hành .../.../... 1. MỤC ĐÍCH Quy định trình tự và cách thức giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan, t ổ chức, cá nhân 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch Tư pháp tại Sở Tư pháp tinh/thanh phô. ̉ ̀ ́ - Cán bộ, công chức thuộc Sở Tư pháp 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT - LLTP: Lý lịch Tư pháp - UBND: Ủy ban nhân dân - Sở TP: Sở Tư pháp - TTHC: Thủ tục hành chính - TCCN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 3/7 . ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TƯ PHÁP Lần ban hành ... Cấp phiếu lý lịch tư pháp Ngày ban hành .../.../... 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 5.1.1 Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình. 2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. 3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân s ự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 5.1.2 Nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án dân sự, Trung tâm l

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

  8 p 01 08/10/2018 1 0