Tài liệu hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tiếp cận theo kỹ năng vào lớp đào tạo nghề và kỹ thuật ở trường ĐHSP kỹ thuật Nam Định

Tài liệu hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tiếp cận theo kỹ năng vào lớp đào tạo nghề và kỹ thuật ở trường ĐHSP kỹ thuật Nam Định nhằm giúp giáo viên thiết kế và thực hiện chương trình khung trong khuôn khổ phương pháp "Tiếp cận theo kỹ năng". Để đạt được mục tiêu này, trên cơ sở đã áp dụng thực tế, chúng tôi giới thiệu một khung quy chiếu khái niệm và phương pháp cần thiết cho việc thiết kế và thực hiện các công cụ quan trọng của chương trình khung tổng quát, đặc biệt là các khung quy chuẩn nghề, quy chuẩn kỹ năng, quy chuẩn đào tạo và đánh giá, cộng với các giáo trình và sách dùng trong đào tạo nghề và kỹ thuật.