Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới và kỹ năng sống vào chương trình dạy nghề

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới và kỹ năng sống vào chương trình dạy nghề giới thiệu các chương trình và phương thức dạy lồng ghép, đồng thời cung cấp các tài liệu hướng dẫn thiết kế chi tiết và thiết kế rút gọn cho các chủ đề giới và kỹ năng sống và khuynh hướng dẫn lồng ghép giới và KNS vào nội dung một chương trình nghề cụ thể.