Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc

Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các phần: Yêu cầu đối với Hệ thống tài liệu, cách viết một Quy trình xử lý công việc, những điều lưu ý khi viết quy trình và các mẫu quy trình ở phần phụ lục tham khảo.