Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học có kết cấu gồm 5 phần: Phần 1 - Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Phần 2 - Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Phần 3 - Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Thái Lan, Phần 4 - Ví dụ về hoạt động kiểm định của Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng khu vực New England, Phần 5 - Hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.