Tham khảo BM 07.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tham khảo BM 07.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.