Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011

Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Nội dung thông tư này trình bày về chương trình tổ chức đào tạo, thanh tra - kiểm tra - giải quyết khiếu nại, cơ sở đào tạo, tuyển sinh,