Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình

Thông tư quy định nội dung chi mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với ngành đào tạo ĐH, CĐ và TCCN.