Thông tư Số: 19/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư Số: 19/2010/TT-BLĐTBXH thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề.