Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề, điều kiện phương tiện thủy nội địa; điều khiển tàu biển; khai thác máy tàu thuyrl sữa chữa máy tàu thủy; điện tàu thủy; điện tử dân dụng; kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.