Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN do PGS.TS. Dương Đức Lân biên soạn trình bày các nội dung chính: Hội nhập ASEAN về phát triển kỹ năng nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở Việt Nam.