Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập theo kiểu vòng lặp kép (Double loop learning)

Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập theo kiểu vòng lặp kép (Double loop learning) có nội dung trình bày về Tiểu sử về tác giả Chris Argyric, các tác phẩm của Chris argyris, lý thyết học tập theo kiểu vòng lặp kép, ứng dụng trong chuyên môn.