Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm

Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm nhằm giới thiệu về Học thuyết tư duy nhóm của tác giả Irving L.Janis và các nội dung cơ bản, đặc điểm, mục đích cũng như các thông tin quan trọng về học thuyết này.