Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo

Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo có nội dung trình bày nhận thức về vấn đề sáng tạo, một số khái niệm cơ bản, lý thuyết giải các bài toán sáng chế, đặt và giải một bài toán sáng tạo ứng dụng phương pháp tích cực hoá tư duy.