Tiểu luận Quản lý giáo dục

Tiểu luận Quản lý giáo dục sau đây có nội dung trình bày tổng quan về tổ chức quản lý quá trình giáo dục – đào tạo, hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương và một số nội dung liên quan khác.