Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong các cơ sở dạy nghề.