Tờ trình

Tờ trình về việc Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2008, địa điểm: TT Định Quán – huyện định Quán.