Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục

Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục gồm 3 phần lớn trình bày về những cải cách then chốt, thực hiện cải cách, kinh nghiệm và những nhiệm vụ trước mắt. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.