Xây dựng và tăng cường chất lượng bên trong trường đại học, tại Đại học Cần Thơ

Xây dựng và tăng cường chất lượng bên trong trường đại học, tại Đại học Cần Thơ nhằm phân tích hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường, xây dựng và tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong,... từ đó cho thấy nền tảng vững chắc và tầm nhìn chiến lược của trường Đại học Cần Thơ.