Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh nghiệm Indonesia

Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh nghiệm Indonesia có nội dung trình bày cách xây dựng chuẩn năng lực thực hiện trong nền giáo dục Indonesia, phân tích cái hay và rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục Việt Nam.