• Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   12 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;...

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

   38 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   39 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

  Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

   28 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

  Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT

  Nội dung chính của thông tư là trình bày quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật