• Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 -2020

  Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Mời các bạn...

   45 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

 • Triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới

  Để giáo dục và đào tạo phát triển chúng ta đã có triết lý giáo dục ở tầng bậc quốc gia, các quan điểm, tư tưởng, đường lối phát triển giáo dục và đào tạo nhằm hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, phát triển tự do và toàn diện con người, đưa đất nước từng bước phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo Triết lý giáo dục thời...

   10 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ thông tin

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghề Công nghệ thông tin được xây dựng theo phương pháp D ACum (Developing A Curriculum) đi từ phân tích nghề chia một nghề bất kỳ ra thành nhiệm vụ của nghề trong từng nhiệm vụ có các công việc cụ thể khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

   132 p caodangnghe 18/09/2014 35 0

 • Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

  Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đỗi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày...

   27 p caodangnghe 18/09/2014 30 0

 • Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược với mục tiêu giúp người học biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng các mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p caodangnghe 18/09/2014 29 0

 • Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011

  Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH năm 2011 quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trình bày về các tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động, thủ tục và quy trình đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ...

   31 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

 • Thời gian thực hiện các kế hoạch chiến lược

  Việc lên thời gian biểu cho các kế hoạch chiến lược phụ thuộc vào đặc điểm, nhu cầu của công ty cũng như các yêu cầu cấp thiết của môi trường bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thời gian thực hiện các kế hoạch chiến lược.

   6 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

 • Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh

  Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh trang bị các kiến thức về giới thiệu ma trận BCG, mục tiêu chính ma trận BCG, gỉai thích ma trận BCG, các chiến lược trong ma trận BCG, ý nghĩa ma trận BCG. Mời các bạn tham khảo.

   10 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

 • Thông báo số 242-TB/TW năm 2009

  Thông báo số 242-TB/TW năm 2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

   9 p caodangnghe 18/09/2014 24 0

 • Suy nghĩ chiến lược

  Những tư vấn viên về quản lý và đào tạo thường sử dụng cụm từ “suy nghĩ có chiến lược” khi nói về chiến thắng thương trường trước các đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Những người quản lý lâu năm thường dùng cụm từ này khi vạch chiến lược nhằm giúp cho công ty của họ có được khả năng cạnh tranh cao hơn. Mời các bạn bạn cùng tham khảo tài liệu Suy nghĩ chiến lược.

   6 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

 • Quy luật kiểu dáng trong thiết kế logo

  Một logo là sự kết hợp giữa biểu tượng trực quan của nhãn hiệu với cái tên của nhãn hiệu được sắp đặt theo một kiểu rõ ràng. Logo có đủ mọi kiểu dáng. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 18/09/2014 42 1

 • Quyết định số 6639 /QĐ-BGDĐT năm 2011

  Quyết định số 6639 /QĐ-BGDĐT năm 2011 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020.

   2 p caodangnghe 18/09/2014 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật