• Phụ lục 35 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 36 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 5 0

 • Phụ lục 34 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 34 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng chè được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng chè cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 13 0

 • Phụ lục 33 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 33 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Vi nhân giống cây lâm nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Vi nhân giống cây lâm nghiệp cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 22 0

 • Phụ lục 32 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 32 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng và nhân giống nấm được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng và nhân giống nấm cho lao động nông thôn.

   7 p caodangnghe 19/09/2014 19 0

 • Phụ lục 31 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 31 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng cà phê được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng cà phê cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 18 0

 • Phụ lục 30 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 30 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Khuyến nông lâm được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Khuyến nông lâm cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 19 0

 • Phụ lục 29 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 29 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sản xuất giống cây lâm nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sản xuất giống cây lâm nghiệp cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 25 0

 • Phụ lục 28 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 28 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng và khai thác rừng trồng được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng và khai thác rừng trồng cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 9 0

 • Phụ lục 27 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 27 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 17 0

 • Phụ lục 26 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 26 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 4 0

 • Phụ lục 25 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 25 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 25 0

 • Phụ lục 24 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 24 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Chế biến tôm xuất khẩu được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Chế biến tôm xuất khẩu cho lao động nông thôn.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật