• Phụ lục 23 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 23 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi cá lồng bè trên biển được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi cá lồng bè trên biển cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 33 0

 • Phụ lục 22 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 22 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi cua biển được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi cua biển cho lao động nông thôn.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 30 0

 • Phụ lục 21 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 21 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi ba ba được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi ba ba cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 30 0

 • Phụ lục 19 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 19 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nuôi tôm sú được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nuôi tôm sú cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 28 0

 • Phụ lục 18 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 18 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 29 0

 • Phụ lục 17 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 17 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sản xuất nông lâm kết hợp được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sản xuất nông lâm kết hợp cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 28 0

 • Phụ lục 16 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 16 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sơ chế mủ cao su được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sơ chế mủ cao su cho nông dân.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 33 0

 • Phụ lục 15 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 15 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Trồng - Chăm sóc và khai thác mủ cao su được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Trồng - Chăm sóc và khai thác mủ cao su cho nông dân.

   5 p caodangnghe 19/09/2014 20 0

 • Phụ lục 14 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 14 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sử dụng thuốc thú y cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 23 0

 • Phụ lục 13 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 13 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Nhân giống lúa được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Nhân giống lúa cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 20 0

 • Phụ lục 12 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 12 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Sản xuất muối biển được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Sản xuất muối biển cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 21 0

 • Phụ lục 11 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp...

  Phụ lục 11 - Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho nghề Quản lý dịch hại tổng hợp được ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 trình bày về chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp về nghề Quản lý dịch hại tổng hợp cho nông dân.

   6 p caodangnghe 19/09/2014 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật