• Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh...

    Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập Quốc tế với mục đích giúp người tham khảo hiểu vai trò của giáo dục đối với thế giới hiện đại và đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Bối cảnh mới của giáo dục nước ta từ thời kỳ đổi mới: Chuyển sang cơ chế thị trường và đẩy mạnh hội nhập...

     90 p caodangnghe 19/09/2014 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật