• Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government...

    Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government Expenditures presented Spending and Revenue of State and Local Governments, The Tiebout Model, Problems with the Tiebout Model, Evidence on the Tiebout Model, Optimal Fiscal Federalism.

     54 p caodangnghe 15/10/2018 25 0

  • Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế...

    Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trang bị các kiến thức về: Hệ thống tài khoản kế toán là gì, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ, trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.

     49 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật