• Thông tư số 219/2013/TT - BTC năm 2013

  Thông tư số 219/2013/TT - BTC năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng dưới đây kết cấu gồm 4 chương. Mời bạn cùng tham khảo.

   116 p caodangnghe 12/01/2015 35 0

 • Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014

  Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 35 0

 • Thông tư số 57/2012/TT - BGDĐT năm 2012

  Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 38 0

 • Quyết định số 90/QĐ - ĐHM năm 2012

  Quyết định số 90/QĐ - ĐHM năm 2012 về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

   16 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Quyết định số 78/2008/QĐ - BGDĐT năm 2008

  Quyết định số 78/2008/QĐ - BGDĐT năm 2008 ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục kết cấu gồm 3 chương trình bày về những quy định chung, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học, quá trình tổ chức thực hiện.

   9 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Thông tư số 29/2012/TT - BGDĐT năm 2012

  Thông tư số 29/2012/TT - BGDĐT năm 2012 quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm 11 điều thông qua quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ theo Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và các Nghị định khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   6 p caodangnghe 12/01/2015 47 0

 • Quyết định số 40/2003/QĐ - BGDĐT năm 2013

  Quyết định số 40/2003/QĐ - BGDĐT năm 2013 về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa bao gồm 3 điều căn cứ theo Nghị định 86/2002/NĐ - CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và từ nội dung các Nghị định khác. Mời các bạn cùng...

   25 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Thông tư số 06/2014/TT - BGDĐT năm 2014

  Thông tư số 06/2014/TT - BGDĐT năm 2014 trình bày về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT - BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT - BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư...

   15 p caodangnghe 12/01/2015 44 0

 • Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường Đại...

  Bài viết Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học ở Việt Nam đề cập tới mục tiêu xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các trường đại học trong việc tạo dựng những yếu tố cần thiết để góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát...

   9 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Nghị định của chính phủ số 75/2006/NĐ - CP năm 2006

  Nghị định của chính phủ số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục.

   37 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013

  Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục gồm 7 chương tương ứng với 29 điều khoản được ban hành thông qua đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các căn cứ khác như căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001... Mời các bạn tham khảo để...

   14 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật

  Nội dung tài liệu Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật dưới đây trình bày về: Chính sách của Nhà nước về PBGDPL, quy định Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung phổ biến - giáo dục pháp luật cho công dân, PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, quy định về báo cáo...

   4 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật