• Thông tư số 57/2012/TT - BGDĐT năm 2012

  Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 38 0

 • Quyết định số 90/QĐ - ĐHM năm 2012

  Quyết định số 90/QĐ - ĐHM năm 2012 về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

   16 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Quyết định số 40/2003/QĐ - BGDĐT năm 2013

  Quyết định số 40/2003/QĐ - BGDĐT năm 2013 về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa bao gồm 3 điều căn cứ theo Nghị định 86/2002/NĐ - CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và từ nội dung các Nghị định khác. Mời các bạn cùng...

   25 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Thông tư số 06/2014/TT - BGDĐT năm 2014

  Thông tư số 06/2014/TT - BGDĐT năm 2014 trình bày về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT - BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT - BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư...

   15 p caodangnghe 12/01/2015 44 0

 • Nghị định của chính phủ số 75/2006/NĐ - CP năm 2006

  Nghị định của chính phủ số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục.

   37 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật

  Nội dung tài liệu Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật dưới đây trình bày về: Chính sách của Nhà nước về PBGDPL, quy định Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung phổ biến - giáo dục pháp luật cho công dân, PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, quy định về báo cáo...

   4 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Luật sở hữu trí tuệ

  Luật sở hữu trí tuệ kết cấu gồm 6 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về quyền tác giả và quyền liên quan, phần 2 trình bày về quyền sở hữu công nghiệp, phần 3 giới thiệu về quyền đối với giống cây trồng, phần 4 giới thiệu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phần 5 trình bày về quyền đối với giống cây trồng, phần 6 giới thiệu về điều khiển thi hành,... Mời các bạn cùng tham...

   127 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục...

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 trình bày các kiến thức về nguyên tắc kiểm định giáo dục, giáo dục mầm non, bồi dưỡng cán bộ, đình chỉ hoạt động giáo dục,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Luật số 44 2009/QH12 năm 2009

  Luật số 44 2009/QH12 năm 2009 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

   15 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012

  Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012 trình bày về tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Kế hoạch số 233 /KH – ĐHĐN năm 2012

  Kế hoạch số 233 /KH – ĐHĐN năm 2012 trình bày về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 2012 (thực hiện Đề án 1928/QĐ - TTg ngày 20/11/2009).

   6 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trình bày về quá trình tổ chức quản lý nhà trường, chường trình đào tạo và các hoạt động giáo dục, giáo viên, tài sản nhà trường, quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

   38 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật