• Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh...

  Quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập Quốc tế với mục đích giúp người tham khảo hiểu vai trò của giáo dục đối với thế giới hiện đại và đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Bối cảnh mới của giáo dục nước ta từ thời kỳ đổi mới: Chuyển sang cơ chế thị trường và đẩy mạnh hội nhập...

   90 p caodangnghe 19/09/2018 38 0

 • Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất...

  Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học có kết cấu gồm 5 phần: Phần 1 - Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Phần 2 - Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Phần 3 - Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Thái Lan, Phần 4 - Ví dụ về hoạt động kiểm định của Hiệp hội các Trường Đại học và Cao...

   140 p caodangnghe 13/09/2018 24 0

 • Hướng dẫn tự đánh giá

  Chuyên đề "Hướng dẫn tự đánh giá" thuộc tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học trình bày quy trình tự đánh giá và cấu trúc báo cáo tự đánh giá nhằm giúp các trường đại học tự đánh giá chất lượng đào tạo của mình.

   35 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật