• Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013

  Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục gồm 7 chương tương ứng với 29 điều khoản được ban hành thông qua đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các căn cứ khác như căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001... Mời các bạn tham khảo để...

   14 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật

  Nội dung tài liệu Giới thiệu luật phổ biến, giáo dục pháp luật dưới đây trình bày về: Chính sách của Nhà nước về PBGDPL, quy định Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung phổ biến - giáo dục pháp luật cho công dân, PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, quy định về báo cáo...

   4 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Luật sở hữu trí tuệ

  Luật sở hữu trí tuệ kết cấu gồm 6 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về quyền tác giả và quyền liên quan, phần 2 trình bày về quyền sở hữu công nghiệp, phần 3 giới thiệu về quyền đối với giống cây trồng, phần 4 giới thiệu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phần 5 trình bày về quyền đối với giống cây trồng, phần 6 giới thiệu về điều khiển thi hành,... Mời các bạn cùng tham...

   127 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục...

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 trình bày các kiến thức về nguyên tắc kiểm định giáo dục, giáo dục mầm non, bồi dưỡng cán bộ, đình chỉ hoạt động giáo dục,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Luật giáo dục

  Luật giáo dục của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 gồm 9 chương trình bày về việc khen thưởng và xử lý vi phạm, quản lý nhà nước về giáo dục, chính sách với người học, nhà trường và cơ sở giáo dục khác, hệ thống giáo dục quốc dân,... Mời tham khảo.

   39 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Luật số 44 2009/QH12 năm 2009

  Luật số 44 2009/QH12 năm 2009 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

   15 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức -...

  Tài liệu Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức của trường ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng nhằm phổ biến, tuyên truyền một cách tổng quan về Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Luật số 08/2012/QH13 năm 2012

  Luật số 08/2012/QH13 năm 2012 ban hành Luật giáo dục Đại học kết cấu gồm 12 chương trình bày nội dung vấn đề về tổ chức cơ sở giáo dục Đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục Đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

   36 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012

  Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012 trình bày về tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Kế hoạch số 233 /KH – ĐHĐN năm 2012

  Kế hoạch số 233 /KH – ĐHĐN năm 2012 trình bày về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 2012 (thực hiện Đề án 1928/QĐ - TTg ngày 20/11/2009).

   6 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Nghị định 141/2013/ NĐ - CP năm 2013

  Nghị định 141/2013/ NĐ - CP năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

   7 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới...

  Tài liệu Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay phân tích vai trò của giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh Việt nam sẽ thực hiện đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo. Mục đích, nhiệm vụ của giáo dục quyền con người là nhằm cung cấp cho các em hiểu biết cơ bản về quyền,...

   6 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật