• 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết về 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời dưới đây trình bày về máy tính, về sự sáng tạo, cách thu phục người tài, về bản thân, về quan điểm sống, về vị trí của ông tại Apple,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 68 0

 • Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng...

  Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thuộc quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 57/2012/TT - BDGĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 3 điều căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6...

   3 p caodangnghe 12/01/2015 37 0

 • Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

   10 p caodangnghe 12/01/2015 44 0

 • Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014

  Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 35 0

 • Quyết định số 78/2008/QĐ - BGDĐT năm 2008

  Quyết định số 78/2008/QĐ - BGDĐT năm 2008 ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục kết cấu gồm 3 chương trình bày về những quy định chung, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học, quá trình tổ chức thực hiện.

   9 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Thông tư số 29/2012/TT - BGDĐT năm 2012

  Thông tư số 29/2012/TT - BGDĐT năm 2012 quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm 11 điều thông qua quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ theo Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và các Nghị định khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   6 p caodangnghe 12/01/2015 47 0

 • Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường Đại...

  Bài viết Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học ở Việt Nam đề cập tới mục tiêu xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các trường đại học trong việc tạo dựng những yếu tố cần thiết để góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát...

   9 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013

  Nghị định số 42/2013/NĐ - CP năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục gồm 7 chương tương ứng với 29 điều khoản được ban hành thông qua đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các căn cứ khác như căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001... Mời các bạn tham khảo để...

   14 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Luật giáo dục

  Luật giáo dục của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 gồm 9 chương trình bày về việc khen thưởng và xử lý vi phạm, quản lý nhà nước về giáo dục, chính sách với người học, nhà trường và cơ sở giáo dục khác, hệ thống giáo dục quốc dân,... Mời tham khảo.

   39 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức -...

  Tài liệu Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức của trường ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng nhằm phổ biến, tuyên truyền một cách tổng quan về Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Luật số 08/2012/QH13 năm 2012

  Luật số 08/2012/QH13 năm 2012 ban hành Luật giáo dục Đại học kết cấu gồm 12 chương trình bày nội dung vấn đề về tổ chức cơ sở giáo dục Đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục Đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

   36 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Nghị định 141/2013/ NĐ - CP năm 2013

  Nghị định 141/2013/ NĐ - CP năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

   7 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật