• Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích về hệ thống giáo dục Singapore, qua đó thấy được cái mới cái hay của nền giáo dục nước này, từ đó rút ra những bài học cho nền giáo dục Việt Nam.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm phân tích thực trạng nền giáo dục Hoa Kỳ, sự phát triển của nó, những điểm mạnh của nền giáo dục Hoa Kỳ qua đó nhìn lại nền giáo dục Việt Nam và rút ra những bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   33 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản

  Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản được người viết so sánh dựa trên các khía cạnh như hệ thống giáo dục, quản lý hệ thống văn bằng chứng chỉ, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục,... nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   24 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo...

  Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện nhằm tiến hành so sánh nền giáo dục hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tìm hiểu về một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới từ đó so sánh học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của giáo dục Nhật Bản.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục Việt Nam sau đây nhằm phân tích nền giáo dục của hai quốc gia dựa trên các cơ sở hệ thống giáo dục, chính sách giáo dục, chiến lược giáo dục,... nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục nước nhà.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận Giáo dục đại học

  Tiểu luận Giáo dục đại học nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động, về tư duy kỹ thuật và nhận thức khoa học, về các quan điểm giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho xã hội.

   37 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận Đo lường đánh giá

  Tiểu luận Đo lường đánh giá có nội dung tóm tắt nội dung môn học Quy trình công nghệ sản xuất hàng may mặc công nghiệp, bảng dàn bài trắc nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm của môn học này.

   12 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Công nghệ dạy học

  Tiểu luận kết thúc môn học Công nghệ dạy học do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện sau đây có nội dung trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, nội dung công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, các lý thuyết liên quan, các mô hình dạy học, đánh giá công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học.

   18 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận môn Công nghệ dạy học

  Tiểu luận môn Công nghệ dạy học nhằm tìm hiểu về khái niệm dạy học, đối tượng nghiên cứu của dạy học, lợi ích của nó đem lại đối với việc dạy học,... nhằm mục đích giúp bạn đọc nhận thức về nó một cách đúng đắn hơn và sử dụng nó có hiệu quả hơn.

   50 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 6 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày lý luận chung về công nghệ dạy học như định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật