• Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá...

   35 p caodangnghe 04/08/2018 21 1

 • Tập huấn FBS ở Phú Thọ

  Tập huấn FBS ở Phú Thọ trang bị Kiến thức kỹ thuật: Từ Chọn giống – Trồng, chăm sóc – Thu hoạch – Bảo quản, quy định và thực hành sản suất an toàn nói chung và cho rau bản địa nói riêng, phân ủ hữu cơ (Compost) cải tạo đất, Maketing cho sản phẩm, kế hoạch sản suất kinh doanh, tài chính vi mô. Mời các bạn tham khảo.

   31 p caodangnghe 17/10/2018 5 0

 • Giới thiệu các cam kết cơ bản của Việt Nam

  Giới thiệu các cam kết cơ bản của Việt Nam gồm 3 phần. Phần 1: Tiến trình gia nhập của Việt Nam, phần 2: Những cam kết chính trong WTO, phần 3: Chương trình hành động sau khi gia nhập WTO. Mời các bạn tham khảo.

   30 p caodangnghe 19/09/2018 24 0

 • Emerging Asian vegetables for the wider Australian market

  Emerging Asian vegetables for the wider Australian market Presentation on The objectives addressed, Research we have done in Australia, in a nut shell, Linkages between Australian & Vietnamese work, Opportunities for further research.

   18 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế...

  Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhấp Quốc tế trình bày về vai trò giáo dục với sự phát triển của đất nước, giáo dục trong nền kinh tế thị trường, giáo dục trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế.

   59 p caodangnghe 19/09/2018 26 0

 • Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production...

  Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production of muop dang presented the characteristics of bitter melon , which grow , process large bitter gourd , harvest and process the sale price of this bitter gourd electric discharge . Invite your reference .

   17 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Production Snapshot 4: Challenges with propagation of bo khai

  It is difficult to collect seeds from forests for propagation as bo khai often climb on big trees and fallen seed is often eaten. Farmer practice is to grow from thick hardwood cuttings (3-5cm) but they have a low success rate Bo khai plants propagated from cuttings grow faster and take less time from establishment to first harvest. Propagation is needed to provide enough planting materials for semi-commercial production. Invite you to consult.

   25 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Tổng quan về hợp phần thị trường - Phạm Thị Hạnh Thơ

  Mời các bạn cùng tham khảo Tổng quan về hợp phần thị trường của Phạm Thị Hạnh Thơ trình bày các nội dung về nhóm thị trường, nâng cao năng lực các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động tác động, mô hình nhóm nông dân kinh doanh tự chủ, lựa chọn tác động cải thiện.

   27 p caodangnghe 17/10/2018 6 0

 • Báo cáo Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên...

  Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học trình bày về các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch thực hiện, các nguồn tài liệu, cấu trúc của một báo cáo khoa học, kiểu trình bày.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại...

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới trình bày về giáo dục Việt Nam với việc gia nhập WTO, chức năng của WTO, Việt Nam và một số bài học trong hội nhập Quốc tế, giáo dục Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới.

   33 p caodangnghe 19/09/2018 27 0

 • Production Snapshot 5: Integrating indigenous vegetables into a plum based...

  To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees presented below targets To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật