• Quy trình Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng...

  Cùng tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp và nguồn gốc giống của lô cây con để biết cách làm đúng việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp và nguồn gốc giống của lô cây con.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

   38 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy trình Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý...

  Tham khảo Quy trình Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đoàn doanh nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước ra nước ngoài sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Quy trình Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động...

  Quy trình Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định trình tự và cách thức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

  Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 04.01: Tờ trình về việc Phê duyệt cho vay vốn phát triển...

  Tham khảo BM 04.01: Tờ trình về việc Phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn xã... sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 16 0

 • Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM02.01: Giấy biên nhận hồ sơ

  Tham khảo BM02.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 28 0

 • Quy trình Tên quy trình chi tiết (Ví dụ: Thẩm tra, cấp giấy...

  Quy trình Tên quy trình chi tiết (Ví dụ: Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án) nhằm mục đích trả lời câu hỏi Quy trình này được thiết lập nhằm giải quyết vấn đề gì?

   8 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

  Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

  Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật