• BM 02.01: Bản cam kết

  Tham khảo BM 02.01: Bản cam kết sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 13 0

 • BM 04.01: Giấy biên nhận hồ sơ

  Tham khảo BM 04.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 07.01: Biên bản họp Hội đồng tư vấn

  Tham khảo BM 07.01: Biên bản họp Hội đồng tư vấn sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 09.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 09.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để biết cách làm một Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc đúng và khoa học.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu

  Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu sẽ giúp bạn biết cách làm một Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu đúng.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

   38 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 10.01: Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương...

  Tham khảo BM 10.01: Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh để biết viết Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ...

  Mời bạn cùng tham khảo Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2010 (Đề nghị danh hiệu: Nghệ nhân) sau đây để có những thông tin hữu ích cho bản thân.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 22 0

 • Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 02.01: Danh mục hồ sơ

  Tham khảo BM 02.01: Danh mục hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • BM 04.01 - Giấy giới thiệu giám định thương tật

  Tham khảo BM 04.01 - Giấy giới thiệu giám định thương tật sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • BM 07.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 07.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật