• Indonesian experiences and lessons learned in testing/assessment against...

  Lessons of Indonesia in the inspection / assessment standards have the capacity to present content inspection / assessment standards in the capacity of the Indonesian education system from which to draw lessons applied to education in Vietnam.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od...

  Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od ASEAN intergration presented ASEAN integration of skills development, occupations standards development in Vietnam.

   26 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

 • Nghệ thuật nói

  Tài liệu sau đây có nội dung nêu vai trò của nghệ thuật nói giúp giao tiếp giữa con người với con người hiệu quả, một số câu thành ngữ và tục ngữ về lời nói. Tham khảo tài liệu dưới đây để bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm nhằm có nghệ thuật nói hiệu quả.

   12 p caodangnghe 08/10/2018 21 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách...

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN do PGS.TS. Dương Đức Lân biên soạn trình bày các nội dung chính: Hội nhập ASEAN về phát triển kỹ năng nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở Việt Nam.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • A praxis and future-oriented approach to innovative vocational teacher education

  A praxis and future - oriented approach to innovative vocational teacher education of Regional Cooperation in TVET Teacher Education and Training presented need for change in Vocational Teacher Education, a regional initiative to cooperate in Vocational Teacher Education.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi...

  Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi mới đào tạo giáo viên dạy nghề được trình bày trong Diễn đàn Hợp tác Khu vực về Giáo dục và Đào tạo giáo viên dạy nghề do Chủ tịch, PGS. TS. Numyoot Songthanapitak thực hiện nhấn mạnh việc cần phải thay đổi việc đào tạo giáo viên dạy nghề, sáng kiến khu vực cho hợp tác đào tạo giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 - ASSOC.PROF.DR. Cao...

  Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 has main content, situation in Viet Nam and in the world, objectives and models of TVET teachers education and training, some solutions for TVET teachers education and training.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm...

  Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020 do PGS.TS. Cao Văn Sâm biên soạn có nội dung trình bày vấn đề đào tạo giáo viên dạy nghề trong bối cảnh trong nước và quốc tế; mục tiêu, mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVDN; một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh...

  Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực có nội dung trình bày công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực trong hệ thống giáo dục của Indonesia từ đó rút ra các bài học áp dụng cho nền giáo dục Việt Nam.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Harmonization and translationoccupational standards into TVETstandardsNguyen...

  Harmonization and translation occupational standards into TVET standards has contents: Context and tendency, terminology problem, relationship between Occupational standards and Training standards, experience of Greater Mekong Sub-region (GMS) through ADB project, next steps, judgement.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn...

  Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn đào tạo do Nguyễn Quang Việt biên soạn trình bày các nội dung: Bối cảnh và xu hướng, vướng víu thuật ngữ, quan hệ tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn đào tạo, kinh nghiệm Tiểu vùng Mê Công qua dự án ADB, các bước tiếp theo và nhận định.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật