• Nghị định số 93/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện với đối các đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   22 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014

  Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014 về giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 04 năm 2014.

   76 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Sổ tay Quản trị nhân sự

  Sổ tay Quản trị nhân sự trình bày các nội dung chính sau: Trung tâm dạy nghề và vai trò của người lãnh đạo, tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách phát triển trung tâm dạy nghề, chế độ đãi ngộ và phát triển cán bộ, giải quyết mâu thuẫn.

   93 p caodangnghe 06/12/2018 0 0

 • 01-Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

  Nội dung thông tư trình bày việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   59 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy chế đào tạo của TTCK

   6 p caodangnghe 20/10/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật