• Kỹ năng lập kế hoạch

    Kỹ năng lập kế hoạch trình bày nội dung về khái niệm lập kế hoạch, phương pháp xác định nội dung công việc, hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp, hoạch định dự án, hoạch định kế hoạch năm,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

     39 p caodangnghe 23/09/2018 3 0

  • Kỹ năng kiểm tra

    Kỹ năng kiểm tra trình bày về khái niệm kiểm tra, các nguyên tắc kiểm tra, kiểm tra dự phòng, các biện pháp kiểm tra trong, kiểm tra sau, các hình thức khác hỗ trợ kiểm tra, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     29 p caodangnghe 23/09/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật