• Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam gồm 4 chương. Nội dung bài tiểu luận trình bày sơ lược về nước Úc, hệ thống giáo dục ở Úc, hệ thống giáo dục ở Việt Nam, so sánh giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam, thực trạng và chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam

   26 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học có nội dung giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lí luận dạy học kỹ thuật, phân biệt nội hàm một số khái niệm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa 3 nhiệm vụ dạy học và các nội dung khác.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Khoa học giao tiếp: Lý thuyết...

  Tiểu luận kết thúc môn học Khoa học giao tiếp với đề tài "Lý thuyết về sự trau dồi (Cultivation Theory)" nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông đến nhận thức con người như thế nào.

   47 p caodangnghe 11/11/2018 17 0

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc...

  Đề tài "Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa" với mục tiêu làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn và đề xuất mô hình và các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

   175 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Tiểu luận Kinh tế học giáo dục

  Tiểu luận Kinh tế học giáo dục sau đây trình bày hai khuynh hướng đối lập trên thế giới về thương mại hóa giáo dục và ý kiến của cá nhân về vấn đề này.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 17 0

 • Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật

  Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật nhằm giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lý luận dạy học kỹ thuật, phân biệt các nội hàm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa ba nhiệm vụ của dạy học đại học và các nội dung khác.

   34 p caodangnghe 11/11/2018 14 0

 • Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm

  Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm nhằm giới thiệu về Học thuyết tư duy nhóm của tác giả Irving L.Janis và các nội dung cơ bản, đặc điểm, mục đích cũng như các thông tin quan trọng về học thuyết này.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản

  Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản được người viết so sánh dựa trên các khía cạnh như hệ thống giáo dục, quản lý hệ thống văn bằng chứng chỉ, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục,... nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   24 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Quality Assurance of the Assessment Process in Brunei Darussalam Vocational...

  This study set out to explore the perceptions of two groups of stakeholders, administrators and teachers, about the quality assurance system and in particular, the quality assurance of the assessment process in vocational and technical education(VTE) in Brunei Darussalam. The study examined the stakeholders’ understanding of the term quality and the significance of quality assurance measures.

   14 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo...

  Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện nhằm tiến hành so sánh nền giáo dục hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tìm hiểu về một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới từ đó so sánh học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của giáo dục Nhật Bản.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích về hệ thống giáo dục Singapore, qua đó thấy được cái mới cái hay của nền giáo dục nước này, từ đó rút ra những bài học cho nền giáo dục Việt Nam.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày lý luận chung về công nghệ dạy học như định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật