• Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm giúp người học phân biệt được nhóm chính thức và nhóm không chính thức; lý giải các nguyên nhân khiến người lao động tham gia vào các nhóm; thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân trong nhóm. Mời tham khảo.

   31 p caodangnghe 31/12/2018 44 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - GV: Huỳnh...

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 3: Tạo động lực cá nhân trong tổ chức dưới đây học viên có thể hiểu khái niệm động lực và tạo động lực. Khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực; nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động; có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực đưa ra được...

   12 p caodangnghe 31/12/2018 42 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - GV: Huỳnh...

  Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức dưới đây giúp người học nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức; giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức.

   27 p caodangnghe 31/12/2018 38 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức giúp người học nắm được khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác; hiểu rõ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức; nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị hành vi trong tổ chức.

   19 p caodangnghe 31/12/2018 43 0

 • Sổ tay Quản trị nhân sự

  Sổ tay Quản trị nhân sự trình bày các nội dung chính sau: Trung tâm dạy nghề và vai trò của người lãnh đạo, tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách phát triển trung tâm dạy nghề, chế độ đãi ngộ và phát triển cán bộ, giải quyết mâu thuẫn.

   93 p caodangnghe 06/12/2018 0 0

 • Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc

  Mời bạn cùng tham khảo một Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc sau đây để biết làm Biên bản thanh lý khi nghỉ việc đúng.

   2 p caodangnghe 06/12/2018 36 1

 • Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

  Mời bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu sau đây để biết cách làm một mẫu Biên bản giao nhận tài liệu đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 37 0

 • Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội

  Tham khảo Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   5 p caodangnghe 06/12/2018 41 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

  Tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ sau đây để biết làm một Biên bản bàn giao tài sản, công cụ đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 36 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

  Mời bạn tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu sau đây để biết cách làm một Biên bản bàn giao tài liệu đúng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2018 28 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao công việc

  Mời bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao công việc sau đây để biết làm một biên bản bàn giao công việc đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 30 0

 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự

  Mời bạn cùng tham khảo Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự sau đây để biết cách làm một Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2018 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật