• Sổ tay Quản trị nhân sự

  Sổ tay Quản trị nhân sự trình bày các nội dung chính sau: Trung tâm dạy nghề và vai trò của người lãnh đạo, tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách phát triển trung tâm dạy nghề, chế độ đãi ngộ và phát triển cán bộ, giải quyết mâu thuẫn.

   93 p caodangnghe 06/12/2018 0 0

 • Ebook Kinh tế học giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Ebook Kinh tế học giáo dục do Nguyễn Văn Hộ biên soạn có kết cấu cấu gồm 4 chương, trình bày một số kiến thức kinh tế xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế học giáo dục; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục; mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục; đầu tư phát triển giáo dục thế...

   130 p caodangnghe 06/12/2018 26 0

 • Xã hội hóa giáo dục

  Bài viết sau đây có nội dung trình bày khái niệm xã hội hóa, vai trò của truyền thông đại chúng, quan niệm cá nhân về công bằng trong giáo dục và phần kết luận. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   6 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận kết thúc môm học Xã hội học giáo dục có kết cấu gồm ba phần. Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về xã hội, xã hội học, cách nhìn của xã hội học đối với các hiện tượng xã hội. Phần 2 trình bày khái niệm xã hội hóa cá nhân, nội dung xã hội hóa cá nhân, vai trò của truyền thông đại chúng và phần kết luận.

   15 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục có nội dung trình bày khái niệm xã hội học, cách nhìn từ góc độ xã hội học đối với các hiện tượng tệ nạn xã hội và phần kết luận.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Xã hội học

  Tiểu luận Xã hội học nhằm làm rõ vai trò của xã hội học đối với sự phát triển xã hội, các nội dung cơ bản của xã hội học, tương tác xã hội với cá nhân, tương tác cá nhân với nhóm,... Tham khảo nội dung bài tiểu luận sau đây để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Bài tập Xã hội học giáo dục

  Bài tập Xã hội học giáo dục gồm câu hỏi và câu trả lời cho các câu hỏi như phân tích vai trò của nhóm, ảnh hưởng của nhóm đến sự hình thành nhân cách cá nhân, quan niệm về công bằng trong giáo dục, vai trò của giáo dục trong sự bất bình đẳng xã hội và các nội dung khác.

   18 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục sau đây nhằm làm rõ hơn về mối quan hệ giữa xã hội và giáo dục. Tiểu luận gồm 2 phần. Phần A nói về nhóm bạn và sự hình thành nhân cách của trẻ. Phần B bàn về quan niệm về công bằng giáo dục.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát...

  Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát huy nhân tố con người hiện nay nhằm trình bày cách tiếp cận con người trong triết học. Chương 1 trình bày các quan niệm về bản chất con người trong triết học trước Mác. chương 2 trình bày quan niệm về bản chất con người của triết học Mác - Lênin.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa...

  Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong các cơ sở dạy nghề.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận Triết học: Triết học Phật giáo

  Tiểu luận Triết học với đề tài Triết học Phật giáo có nội dung trình bày sơ lược về triết học Phật giáo, quá trình du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng của triết học Phật giáo trong văn hóa Việt Nam.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật