• Công văn số 1342/TCGDNN-KHTC

  Công văn số 1342/TCGDNN-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu năm 2020 và báo cáo tình hình rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   38 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   63 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   28 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Kế hoạch số 03/KH-BDTX_THĐL

  Kế hoạch số 03 /KH-BDTX_THĐL trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học: 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo!

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   59 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   63 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Sổ tay Quản trị nhân sự

  Sổ tay Quản trị nhân sự trình bày các nội dung chính sau: Trung tâm dạy nghề và vai trò của người lãnh đạo, tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách phát triển trung tâm dạy nghề, chế độ đãi ngộ và phát triển cán bộ, giải quyết mâu thuẫn.

   93 p caodangnghe 06/12/2018 0 0

 • Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc

  Mời bạn cùng tham khảo một Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc sau đây để biết làm Biên bản thanh lý khi nghỉ việc đúng.

   2 p caodangnghe 06/12/2018 36 1

 • Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

  Mời bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu sau đây để biết cách làm một mẫu Biên bản giao nhận tài liệu đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 37 0

 • Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội

  Tham khảo Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   5 p caodangnghe 06/12/2018 41 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

  Tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ sau đây để biết làm một Biên bản bàn giao tài sản, công cụ đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 36 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

  Mời bạn tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu sau đây để biết cách làm một Biên bản bàn giao tài liệu đúng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2018 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật